• هفته ی تربیت بدنی گرامیبادافتتاحیه مسابقات فوتبال دسته اول بزرگسالانمردادماه95تیم فوتبال شاهین - دسته اول بزرگسالان-فصل95تیم فوتبال راه آهن کاشان - دسته اول بزرگسالان-فصل95تیم فوتبال یاران لتحر-دسته اول بزرگسالان-فصل95تیم فوتبال عقاب کاشان - دسته اول بزرگسالان-فصل95تیم فوتبال پیروزی کاشان - دسته اول بزرگسالان-فصل95تیم فوتبال نوجوانان جاوید کاشان - قهرمان فصل95تیم فوتبال نوجوانان مرصاد کاشان - نایب قهرمان فصل95تیم فوتبال شهیدرضایی-دسته اول بزرگسالان-فصل95صحنه ای از افتتاحیه مسابقات جوانان سال 1395تیم فوتبال سجادیه لتحر - دسته اول جوانان- فصل95تیم فوتبال انوشه نوش آباد - دسته اول جوانان- فصل95تیم فوتبال جوانان شهید رضایی - دسته اول -فصل95تیم فوتبال جوانان یاران محمدآباد - دسته اول -فصل95تیم فوتبال جوانان جاویدکاشان- دسته اول -فصل95تیم فوتبال جوانان پیروزی کاشان- دسته اول -فصل95تیم فوتبال جوانان سجاد کاشان- دسته اول -فصل95تیم فوتبال جوانان پیشتاز طاهرآباد- دسته اول -فصل95تیم فوتبال جوانان سازمان فرهنگی ورزشی- دسته اول -فصل95تیم فوتبال جوانان استقلال سیلک - دسته اول -فصل95بازیکنان برتر مسابقات بزرگسالان دسته اول - کاظم تطهیری-فصل -95بازیکنان برتر مسابقات بزرگسالان دسته اول - علی اکبرزاده-فصل -95بازیکنان برتر مسابقات بزرگسالان دسته اول - حمیدرضا حاجی زاده-فصل -95بازیکنان برتر مسابقات بزرگسالان دسته اول - حمیدرضا شیخی-فصل -95بازیکنان برتر مسابقات بزرگسالان دسته اول - محمدصادق رحیمی-فصل -95بازیکنان برتر مسابقات بزرگسالان دسته اول - محمدجواد رشیدی-فصل -95بازیکنان برتر مسابقات بزرگسالان دسته اول - جواد عبداله زاده-فصل -95بازیکنان برتر مسابقات بزرگسالان دسته اول - سیدسعیدمعبودی-فصل -95بازیکنان برتر مسابقات بزرگسالان دسته اول - محمدفلزی-فصل -95بازیکنان برتر مسابقات بزرگسالان دسته اول - محمدکمالی-فصل -95بازیکنان برتر مسابقات بزرگسالان دسته اول - مهدی صانع-فصل -95داوران فعال سال 95 - صفایی ؛ حسینی ؛ ناحجیداوران فعال شهرستان ؛ حسین نجاری؛ علیرضا سمیعی؛ ابوالفضل آقاباباییداوران فعال سال 95 - مرکبی ؛ سمیعی ؛ آقاباباییداوران فعال : ازراست آقایان :( عبدالرزاق رزاقی؛مهدی ناحجی؛علی فارسی؛سیدمصطفی عباسی )داوران فعال سال 95 - سمیعی ؛ بختیاری ؛ غفارزادهداوران فعال سال 95 - محمدپور ؛ کهنه چی ؛ غفارزادهتیم فوتسال سایپا کاشان - دسته اول - فصل 94تیم فوتسال منصوری شاد کاشان - دسته اول - فصل 94صحنه ای از دیدار افتتاحیه دسته اول-فصل1394داوران فعال کاشان
 • x
   • نام
   • ایمیل
   • تلفن
   • وبسایت
   • پیام
   • 19 + 14
  • محصولی وجود ندارد